Gizlilik & Kişisel Veri Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

1-Giriş

Biz, Uğur İstanbul Havlu Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerin korunması ve müşterilerimizin/misafirlerimizin/ziyaretçilerimizin gizliliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kasamda kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) uyarınca ‘’veri sorumlusu’’ sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlenmekte olup gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasına özen göstermekteyiz. Bu sebeple iş bu ‘’Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi’’ vasıtasıyla kişisel verileri işleme süreçlerimiz ve veri sahibinin KVKK kapsamındaki hakları konusunda gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız. Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla, ne şekilde işleneceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

2- Kişisel Verilerinin Toplanmasının Yasal Dayanağı

İş bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereği yapılmaktadır. Uğur İstanbul havlu Sanayi A.Ş. müşteri/misafir/ziyaretçi bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. Uğur İstanbul Havlu Sanayi A.Ş. ve çalışanları, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında kullanmayı taahhüt etmektedirler.                      

3- İşlenen Kişisel Veriler

 Uğur İstanbul Havlu Sanayi A.Ş. veri sahibinin açık rızasına istinaden ve ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hallerde, kişisel verileri işlemektedir. Veri sahipleri hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istenmektedir.

-Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim, Kimlik numarası, Hesap ve Üyelik Bilgileri gibi) ve  

– İletişim Bilgileri (Adres, Telefon numarası, Eposta adresi)

– Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

– Belirli Durumlarda Finans Bilgileri

4-Kişisel Verilerin Elde Edilme Zamanı ve Yöntemi

  Kişisel bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

5-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Acil durum süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım sözleşmelerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, diğer iç ve dış güvenliğin yürütülmesi.

 Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek,  sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

6-Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Müşterilerimize/misafirlerimize/ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin/misafirlerin/ziyaretçilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin/misafirimizin/ ziyaretçimizin onayı olmadan kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

      a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

      b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

      f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

      i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@istanbultowel.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@istanbultowel.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.